bi-integriert

(Bie­le­feld, 18.01.2017) Der News­let­ter Bie­le­feld inte­griert Janu­ar 2017 infor­miert über fol­gen­de The­men

  • Zuwei­sun­gen 2015 und 2016
  • Geflüch­te­te in Bie­le­feld — Gesamt­zah­len
  • Unter­brin­gung – wei­te­res Vor­ge­hen
  • Städ­ti­sche Pro­jekt­mit­tel

News­let­ter Janu­ar 2017

News­let­ter Bie­le­feld inte­griert Janu­ar 2017 erschie­nen